ZİRAİ KARANTİNA İNSPEKTÖR YÖNETMELİĞİ

Yazdır 

Yetki Kanunu

6968

Yayımlandığı R.Gazete

20.06.2006 - 26204

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; bitki, bitkisel ürün, sanayi ve orman ürünlerinin ithalatında yabancı ülkelerden gelebilecek zararlı organizmaların yurdumuza girişinin engellenmesi, ihracatta alıcı ülke karantina mevzuatının uygulanması, ithalat, ihracat, re-export ve transit geçişlerdeki kontrolü sağlayacak personelin seçimi, eğitimi, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bitki, bitkisel ürün, sanayi ve orman ürünlerinin ithalatında yabancı ülkelerden gelebilecek zararlı organizmaların yurdumuza girişinin engellenmesi, ihracatta alıcı ülke karantina mevzuatının uygulanması, ithalat, ihracat, re-export ve transit geçişlerdeki kontrolü sağlayacak personelin seçimini, eğitimini, inspektör kimlik kartı verilmesini, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 64’üncü maddesi ile 6/8/1964 tarihli ve 6/3346 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Zirai Karantina Tüzüğünün 58’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

b) Bitki: Her türlü bitkilerle bunların ürünleri, tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diğer her türlü parçaları,

c) Bitki Sağlık Sertifikası: Bir örneği 6/7/2003 tarihli ve 25160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Zirai Karantina Yönetmeliği Ek-V’de yer alan ve 1951 Roma Uluslararası Bitki Koruma Anlaşmasında kabul edilen standart forma göre düzenlenen belgeyi,

ç) Bitkisel ürün: Tane dahil bitkisel orijinli işlenmemiş materyal ve işlendiği halde doğası ve işleme şekli nedeniyle zararlı organizmaların girişi ve yayılması açısından risk taşıyan işlenmiş ürünü,

d) Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

e) İl Müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

f) İlçe Müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

g) İnspektör: İthal ve ihraç edilen, transit geçen, re-export edilen bitki ve bitkisel ürünlerin kontrolleri ile yurt içinde yetiştirilen bitkilerde iç karantina ile ilgili bitki sağlığı denetimlerini ve resmi survey programlarını ve işlemlerini yaparak gerekli belgeleri düzenleyen teknik personeli,

ğ) Müdürlük: Zirai karantina müdürlüğü olan illerde zirai karantina müdürlüğünü, olmayan illerde bitki koruma şube müdürlüğünü ve ilçelerde ilçe müdürlüğünü,

h) Re-export Bitki Sağlık Sertifikası: Bir örneği 6/7/2003 tarihli ve 25160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Zirai Karantina Yönetmeliği Ek-VI’da yer alan, uluslararası kabul edilmiş forma göre orijin ülkeden ithal edilen veya bitki sağlık sertifikasının tanzim edildiği ülke tarafından ithal edilmeden bir başka ülkeye gönderilmek istenen  bitki ve bitkisel ürünler için  düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikasını,

ı) Transit geçiş: Bitki ve bitkisel ürünlerin bir ülkeden gelip, Türkiye topraklarını ve gümrüklerini kullanarak bir başka  ülkeye geçiş işlemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnspektörlerin Seçimi, Eğitimi ve Kimlik Kartı Verilmesi

Adayların nitelikleri

MADDE 5 –(1)İnspektör adaylarında aranılan nitelikler şunlardır:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde yazılı şartları taşımak, son yıl sicili olumlu olmak kaydıyla, üç yıllık sicil not ortalaması seksen ve üzerinde olmak,

b) İl müdürlüğüne bağlı müdürlüklerden; zirai karantina müdürlüğünün olduğu illerde zirai karantina müdürlüğünde, olmadığı illerde ise bitki koruma şube müdürlüğünde veya ilçe müdürlüklerinde ziraat mühendisi olarak görev yapıyor olmak,

c) Ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümünden mezun olan ziraat mühendisleri için; zirai mücadele araştırma enstitüsü, bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili araştırma yapan diğer enstitüler, zirai karantina müdürlüğü olan illerde zirai karantina müdürlüğü, olmayan illerde ise bitki koruma şube müdürlüğü veya ilçe müdürlüğü ile köy grubu tarım merkezlerinde toplam olarak en az bir yıl süreyle zirai mücadele ve zirai karantina hizmetlerinde çalışmış olmak,

ç) Ziraat fakültelerinin bitki koruma dersleri okutulan bölümlerinin birinden mezun olan ziraat mühendisleri için; zirai mücadele araştırma enstitüsü, bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili araştırma yapan diğer enstitüler, zirai karantina müdürlüğü olan illerde zirai karantina müdürlüğü, olmayan illerde ise bitki koruma şube müdürlüğü veya ilçe müdürlüğü ile köy grubu tarım merkezlerinde toplam olarak en az iki yıl süreyle zirai mücadele ve zirai karantina hizmetlerinde çalışmış olmak.

(2) Adayların tespiti ve bilgilerin doğruluğundan bizzat birim amiri sorumludur.

Adayların belirlenmesi

MADDE 6 –(1) Müdürlük, inspektör adaylarını tespit ederek Genel Müdürlüğe bildirir. Yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen adaylar, zirai karantina müdürlüklerinde açılacak kurslara katılma hakkını kazanır.

Kurslar ve inspektör kimlik kartı verilmesi

MADDE 7 – (1)Kurslar, her yılın Ekim-Kasım aylarında olmak üzere, yılda bir kez, ihtiyaç duyulduğu taktirde en fazla iki kez olmak üzere düzenlenir. Bu kurslarda adaylara, önce bir ay süreyle  teorik eğitim, daha sonra da bir ay süreyle değişik bölgelerde uygulamalı eğitim verilir. Adaylara, zirai mücadele araştırma enstitüsü müdürlüğü uzmanlarınca, zirai karantina müdürlüklerinde görevli en az beş yıllık deneyime sahip  inspektörlerce, ziraat fakültesi bitki koruma bölümü  öğretim üyelerince ve konuyla ilgili birimlerce, içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen bir program dahilinde teorik ve pratik bilgiler verilir.

(2) Müdürlükçe eğitim veren kuruluşların temsilcilerinden oluşan en az üç kişilik komisyonca, teorik ve pratik bilgileri kapsayacak şekilde, kurs sonunda bir değerlendirme sınavı yapılır.

(3) Değerlendirme sınavından, 100 üzerinden en az 70 puan alanlar ile Genel Müdürlükçe yapılacak İngilizce, Fransızca veya Almanca dil bilgisi sınavından en az 50 puan alanlar ihtiyaca ve puan üstünlüğü esasına göre, puanların eşit olması halinde ise son üç yıllık sicil notu ortalaması yüksek olanlar inspektör adayı olmaya hak kazanır.

(4) Sınav sonuç tutanakları Genel Müdürlüğe gönderilir. İnspektör adayları altı ay süreyle müdürlüğün uygun göreceği en az beş yıllık deneyime sahip inspektör yanında  imza yetkisi olmadan inspektör adayı  olarak çalışır. Deneyimli inspektörün ve müdürün raporuna göre, uygulayıcı kuruluş müdürü, Genel Müdürlükten ilgili daire başkanı ve şube müdüründen oluşan üç kişilik komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı bulunanlar İnspektör olarak görevlendirilir ve Genel Müdürlükçe, Ek-1’de yer alan İnspektör Kimlik Kartı verilir. İnspektör Kimlik Kartı, inspektörün çalıştığı il için geçerli olup, başka bir il’e atanması ve inspektörlük görevine devam etmesi halinde kartı yeniden düzenlenir.

(5) İnspektörlük kimlik kartları herhangi bir nedenle askıya alınıp yeniden inspektörlük görevine dönenler ile  inspektörlük görevine üç aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ara verenler,  beş gün süreyle hizmet içi eğitime tabi tutulurlar.          

(6) Hizmet içi eğitim sonunda yapılacak değerlendirmede başarısız olanlar ile mazeretsiz olarak eğitime katılmayan inspektörlerin kimlik kartları iptal edilir.

Kayıt defteri

MADDE 8 – (1) Genel Müdürlükçe, inspektörlere ait göreve başlama, nakil, iptal, emeklilik, istifa gibi bilgileri içeren bir kayıt defteri düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İnspektörlerin Çalışma Şekilleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Çalışma şekilleri

MADDE 9 – (1) İnspektörler, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere müdürlükçe görevlendirilir.

(2) İnspektörlerin muayene ve kontrol mahalline götürülmesi ve tekrar görev yerine getirilmeleri, muayene ve kontrolü yapılacak malın ilgilisi tarafından temin edilecek vasıta ile sağlanır.

(3) İnspektörler gerektiğinde mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde de görevlendirilebilir.

Görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 – (1) İnspektörlerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) İnspektörler, ihracat edilen ürünlerde yaptıkları kontroller sonucunda ürünün ilgili ülkenin zirai karantina şartlarına uygun olması halinde, Bitki Sağlık Sertifikası düzenler.

İnspektörler, gerek görülen hallerde ürünün fümigasyon, ayıklama ve seçme gibi belirli işlemlerden geçirilmesini sağladıktan sonra Bitki Sağlık Sertifikası düzenler.

b) İnspektörler, ithal ürünlerde yaptıkları kontroller sonucunda ürünün ülkemiz zirai karantina şartlarına uygun olması halinde giriş işlemlerinin yapılabileceğini ilgili gümrük müdürlüğüne bildirir.

Kaliteyi bozmayacak ölçüde ve ithale mani teşkil etmeyecek miktarda zararlı etmenlerle bulaşık ürünler için, inspektörler gerekli görülen fümigasyon, ayıklama ve seçme gibi işlemler tamamlandıktan sonra giriş işlemlerini yapar.

Ürünün zirai karantina şartlarımıza uymaması veya ilgilinin fümigasyon, ayıklama ve seçme gibi işlemlerin yapılmasını kabul etmemesi halinde bu durumu, ürünün menşeine iadesi için giriş gümrük müdürlüğüne bildirir.

c) İnspektörler, transit geçişlerde, bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmaların ülkemize bulaşmasını önleyecek her türlü tedbiri alarak ambalaj ve nakil vasıtalarını kontrol eder.

ç) İnspektörler, re-export kontrollerde; ürünün ülkemize giriş işlemlerini bu maddenin (b) bendinde, ihracı ile ilgili işlemleri ise (a) bendinde belirtilen esaslara göre yapar.

d) İnspektörler, ihraç edildikten sonra iade edilen ürünlerin ülkeye girişini sakıncalı gördüğü takdirde, yakılarak veya gömülerek imhasına karar verir.

e) İnspektörler, ithal edilen, transit geçen ve re-export ürünün bulunduğu depo, ambar, silo, nakil vasıtaları gibi ortamlara veya bu ortamlardaki ürünlere zararlı etmenlerin bulaşmış olması ve talep edilmesi halinde kontrol işlemlerini yapar, tavsiyelerde bulunarak bir belge düzenler. Bu belgenin birer örneğini müdürlüğe, gümrük müdürlüğüne ve ilgiliye verir.

f) İnspektörler, yaptıkları kontrol ve işlemlerden, düzenledikleri belgelerden bizzat sorumludurlar. İnspektör, bitki ve bitkisel ürün yetiştirilen ve bulundurulan her türlü alana kontrol amacıyla girme hakkına sahiptir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İptal, Kazanılmış Haklar ve İstisna

İptal

MADDE 11 – (1) İnspektörlerin görev ve yetkilerini kötüye kullandıklarının kesinleşmesi veya bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen şartları kaybetmeleri halinde, müdürlüğün teklifi üzerine inspektör kimlik kartları Genel Müdürlükçe iptal edilir ve bu şekilde kartları iptal edilenler tekrar inspektör olamazlar.

(2) Emekli olanların inspektör kimlik kartları müdürlükçe alınır ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

İnspektör kimlik kartların geçici alımı ve askıya alımı

MADDE 12 – (1) Bakanlık il müdürlüğü zirai karantina müdürlüğü, bitki koruma şube müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü dışındaki yönetici kadrolara atanan veya bu müdürlükler dışında herhangi bir birimin teknik kadrolarına atanan veya görevlendirilen inspektörlerin kimlik kartları önceki müdürlükçe alınır ve Genel Müdürlüğe gönderilir. Kartları alınanların, bir yıl içerisinde bu maddede adı geçen birimlere atanmaları veya görevlendirilmeleri halinde, kartları Genel Müdürlükçe yeniden düzenlenir ve ilgiliye gönderilir.

(2) Aynı inspektörün bir yıl içinde düzenlediği bitki sağlık sertifikaları ile ihraç edilen ürünlerin karantina etmenleri yönünden üç seferden fazla iade edilmesi ve Genel Müdürlüğün uygun görmesi halinde müdürlük tarafından 657 sayılı Kanun çerçevesinde cezalandırılır. Bu inspektörlerin belgeleri askıya alınır veya gerekirse iptal edilir.

Kazanılmış haklar

MADDE 13 –(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce inspektör kimlik kartı alanların hakları saklıdır. Ancak, bunlardan bir yıldan fazla süreyle Bakanlık dışında çalışan ve yeniden Bakanlıktaki eski görevine atanan inspektörler beş gün süreyle hizmet içi eğitime tabi tutulurlar.

İstisna

MADDE 14 –(1) İnspektör bulunmayan illere müdür, müdür yardımcısı veya şube müdürü olarak atanan inspektörlerin kimlik kartları, Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü takdirde yenilenebilir.

(2) Ancak, bu işlemden sonra bu illerin bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde adı geçen birimlere inspektör atanması halinde, istisnai olarak yenilenen bu inspektör kimlik kartları, müdürlükçe alınarak Genel Müdürlüğe gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 15 – (1) 11/7/2004 tarihli ve 25519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirai Karantina İnspektör Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.